تاریخ نگاری یهودی یا اسطوره پردازی

‏برگرفته از گفتگوی روزنامه همشهری27 دی 1377

با استاد عبدالله شهبازی

مسیحایی‌‏‎ پیام‌‏‎ یک‌‏‎ بر‏‎ آن‌ ، ‏‎ عام‌‏‎ به معنای‌‏‎ صهیونیسم‌ ، ‏‌‏‎
که‌‏‎ است‌‏‎ این‌‏‎ مسیحایی‌‏‎ پیام‌‏‎.است‌‏‎ مبتنی‌‏‎ تاریخی‌‏‎ اسطوره‌‏‎ شش‌‏‎ و‏‎
یعنی‌‏‎ خداوند ، ‏‎ برگزیده‌‏‎ قوم‌‏‎ همان‌‏‎ موجود‏‎ یهودیان‌‏‎ گویا‏‎
ایشان‌‏‎ به‌‏‎ خداوند‏‎ که‌‏‎ سرزمینی‌‏‎ از‏‎ ;هستند‏‎ بنی‌اسرائیل‌ ، ‏‎
پراکنده‌‏‎ جهان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ و‏‎ اخراج‌‏‎ زور‏‎ و‏‎ عنف‌‏‎ به‌‏‎ بخشیده‌ ، ‏‎
می‌کند‏‎ ظهور‏‎ مسیح‌‏‎ خداوند ، ‏‎ وعده‌‏‎ طبق‌‏‎ روزی‌ ، ‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎
باز‏‎ (فلسطین‌‏‎)‎ اجدادی‌شان‌‏‎ و‏‎ آباء‏‎ سرزمین‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎
مسیح‌‏‎ جهانی‌‏‎ امپراتوری‌‏‎ دولت‌‏‎ این‌‏‎ مرکزیت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ می‌گرداند‏‎
.می‌شود‏‎ تاسیس‌‏‎
گمشده‌‏‎ سبط‏‎ ده‌‏‎ اسطوره‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ اسطوره‌‏‎ شش‌‏‎ این‌‏‎
تخریب‏‎ اسطوره‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎ ;بابل‌‏‎ تبعید‏‎ اسطوره‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ ;بنی‌اسرائیل‌‏‎
آوارگی‌‏‎ دوران‌‏‎ آغاز‏‎ و‏‎ میلادی‌‏‎ هفتاد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ سلیمان‌‏‎ معبد‏‎
;است‌‏‎ معروف‌‏‎ "دیاسپورا‏‎ دوران‌‏‎" به‌‏‎ که‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎
کشتار‏‎ یعنی‌‏‎ پرتغال‌‏‎ و‏‎ اسپانیا‏‎ انگیزیسیون‌‏‎ اسطوره‌‏‎ چهارم‌ ، ‏‎
به‌‏‎ منجر‏‎ که‌‏‎ عقاید‏‎ تفتیش‌‏‎ مسیحی‌‏‎ محاکم‌‏‎ وسیله‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎
قرن‌‏‎ اوایل‌‏‎ و‏‎ پانزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ آنها‏‎ بزرگ‌‏‎ مهاجرت‌‏‎
اسطوره‌‏‎ پنجم‌ ، ‏‎ ;شد‏‎ ایبری‌‏‎ جزیره‌‏‎ شبه‌‏‎ از‏‎ میلادی‌‏‎ شانزدهم‌‏‎
"پوگروم‌ها‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ اروپا‏‎ شرق‌‏‎ و‏‎ روسیه‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎
قرن‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎
آمریکا ، ‏‎ متحده‌‏‎ ایالات‌‏‎ به‌‏‎ بیستم‌‏‎ قرن‌‏‎ اوایل‌‏‎ و‏‎ نوزدهم‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ نیز‏‎ تعدادی‌‏‎ و‏‎ جنوبی‌‏‎ آمریکای‌‏‎ غربی‌ ، ‏‎ اروپای‌‏‎
آخرین‌‏‎ و‏‎ ششمین‌‏آفرید‏‎ را‏‎ "جدید‏‎ صهیونیسم‌‏‎" ایدئولوژی‌‏‎
اروپا‏‎ بر‏‎ فاشیسم‌‏‎ سلطه‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎ اسطوره‌ ، ‏‎
و‏‎ آمریکا‏‎ متحده‌‏‎ ایالات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ جدی‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ موج‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎
.انجامید‏‎ اسرائیل‌‏‎ دولت‌‏‎ تاسیس‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ سبب‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ بعضا‏‎
قوم‌‏‎ آوارگی‌‏‎ و‏‎ مظلومیت‌‏‎" القاء‏‎ اسطوره‌ها‏‎ این‌‏‎ تمامی‌‏‎ روح‌‏‎
"یهود‏‎ قوم‌‏‎" محور‏‎ بر‏‎ گویا‏‎ که‌‏‎ وعده‌‏‎ این‌‏‎ اثبات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ "یهود‏‎
چنانکه‌‏‎.شد‏‎ خواهد‏‎ تاسیس‌‏‎ مسیح‌‏‎ جهانی‌‏‎ امپراتوری‌‏‎ سرانجام‌‏‎
تعلق‌‏‎ باستان‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ اسطوره‌سازی‌ها‏‎ این‌‏‎ می‌بینیم‌‏‎
.است‌‏‎ یافته‌‏‎ ادامه‌‏‎ بیستم‌‏‎ قرن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
غربی‌‏‎ محققین‌‏‎ میان‌‏‎ در‏‎ جدی‌‏‎ بسیار‏‎ موج‌‏‎ اخیر‏‎ سال‌های‌‏‎ در‏‎
رسانه‌های‌‏‎ بیش‌‏‎ و‏‎ کم‌‏‎ گارودی‌‏‎ روژه‌‏‎ ماجرای‌‏‎ در‏‎ که‌‏‎ شده‌‏‎ ایجاد‏‎
برخی‌‏‎ مستدل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ محققین‌‏‎ این‌‏‎.کردند‏‎ منعکس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎
فیلم‌های‌‏‎ طریق‌‏‎ از‏‎ به‌ویژه‌‏‎ سال‌‏‎ سالیان‌‏‎ که‌‏‎ را ، ‏‎ ادعاهایی‌‏‎
جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ قتل‌عام‌‏‎ درباره‌‏‎ رمان‌ها‏‎ و‏‎ سینمایی‌‏‎
مثلا‏‎ داده‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ تردید‏‎ مورد‏‎ می‌شد ، ‏‎ عنوان‌‏‎ دوم‌جهانی‌‏‎
بنیانگذار‏‎ اسطوره‌های‌‏‎ خود ، ‏‎ معروف‌‏‎ کتاب‏‎ در‏‎ گارودی‌‏‎ آقای‌‏‎
آدم‌سوزی‌‏‎ کوره‌های‌‏‎ معروف‌‏‎ ماجرای‌‏‎ که‌‏‎ می‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ اسرائیل‌ ، ‏‎
این‌‏‎.است‌‏‎ تاریخی‌‏‎ بزرگ‌‏‎ دروغ‌‏‎ یک‌‏‎ هیتلری‌‏‎ اردوگاه‌های‌‏‎ در‏‎
رواج‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ بوده‌‏‎ کسانی‌‏‎ اجساد‏‎ سوزانیدن‌‏‎ برای‌‏‎ کوره‌ها‏‎
زدن‌‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎ می‌مردند‏‎ جهانی‌‏‎ دوم‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ تیفوس‌‏‎ بیماری‌‏‎
کوره‌هایی‌‏‎ چنین‌‏بود‏‎ الزامی‌‏‎ بهداشتی‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ ایشان‌‏‎ اجساد‏‎
زمان‌‏‎ آن‌‏‎ اروپای‌‏‎ مهم‌‏‎ شهرهای‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ پاریس‌ ، ‏‎ در‏‎
.نداشت‌‏‎ آلمان‌‏‎ اشغال‌‏‎ تحت‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ اختصاص‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
اسطوره‌‏‎ پنج‌‏‎ بلکه‌‏‎ اخیر ، ‏‎ اسطوره‌‏‎ نه‌تنها‏‎ که‌‏‎ می‌کنم‌‏‎ اضافه‌‏‎
ضرب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ تاریخی‌‏‎ بزرگ‌‏‎ جعلیات‌‏‎ بن‌‏‎ و‏‎ بیخ‌‏‎ از‏‎ نیز‏‎ دیگر‏‎
نهادهای‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎ تسلط‏‎ و‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎ گسترده‌‏‎ تبلیغات‌‏‎
عرصه‌‏‎ در‏‎ ایشان‌‏‎ موءثر‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تبلیغاتی‌‏‎ و‏‎ دانشگاهی‌‏‎
که‌‏‎ می‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ امر‏‎ این‌‏‎.جاافتاده‌اند‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
داشته‌‏‎ سیاسی‌‏‎ عمیق‌‏‎ تاثیرات‌‏‎ می‌تواند‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
.باشد‏‎
حربه‌‏‎ یک‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ از‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎ یعنی‌‏‎
می‌کند.‏‎ استفاده‌ کرده و ‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ تحقق‌‏‎ برای‌‏‎ مهم‌‏‎
مانند‏‎ ملتی‌‏‎ هیچ‌‏‎ که‌‏‎ کرد‏‎ ادعا‏‎ می‌توان‌‏‎ ‏‎
از‏‎ آنان‌‏‎ مانند‏‎ هیچ‌کس‌‏‎ ندارد ، ‏‎ توجه‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎
مانند‏‎ هیچ‌کس‌‏‎ و‏‎ نکرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎
تاریخنگاری‌‏‎.‎است‌‏‎ نگذاشته‌‏‎ تاثیر‏‎ جهان‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ آنان‌‏‎
عجیبی‌‏‎ سلطه‌‏‎ نیز‏‎ معاصر‏‎ غرب‏‎ رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ یهود‏‎ رسمی‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ تاریخنگاری‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.‎است‌‏‎ یافته‌‏‎
این‌‏‎ رواج‌‏‎ و‏‎ می‌دهد‏‎ جلوه‌‏‎ ستم‌‏‎ زیر‏‎ و‏‎ مظلوم‌‏‎ همیشه‌‏‎ قومی‌‏‎
و‏‎ وسیع‌‏‎ تبلیغات‌‏‎ و‏‎ سرمایه‌گذاری‌ها‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تصویر‏‎
غریب‏‎ استعداد‏‎ و‏‎ عجیب‏‎ توانایی‌‏‎ به‌دلیل‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پرهزینه‌‏‎
بزرگ‌‏‎ دروغ‌های‌‏‎ جعل‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌سازی‌‏‎ در‏‎ یهودی‌‏‎ الیگارشی‌‏‎
آن‌‏‎ یعنی‌‏‎ تیپیک‌ ، ‏‎ و‏‎ نوعی‌‏‎ یهودی‌‏‎ که‌‏‎ کنیم‌‏‎ توجه‌‏‎ باید‏‎ تاریخی‌ ، ‏‎
را‏‎ خود‏‎ شده‌ ، ‏‎ معرفی‌‏‎ اسلامی‌‏‎ و‏‎ مسیحی‌‏‎ فرهنگ‌های‌‏‎ در‏‎ که‌‏‎ یهودی‌‏‎
و‏‎ خداوند‏‎ حمایت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ خداوند‏‎ برگزیده‌‏‎ موجود‏‎ یک‌‏‎ "واقعا‏‎
به‌رغم‌‏‎ و‏‎ می‌داند‏‎ خداوند‏‎ دردانه‌‏‎ عزیز‏‎ و‏‎ نورچشمی‌‏‎ خلاصه‌‏‎
از‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.می‌کند‏‎ مظلوم‌نمایی‌‏‎ همیشه‌‏‎ احساس‌‏‎ این‌‏‎
مشابه‌‏‎ دیگر‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ قوم‌‏‎ هیچ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ منحصربفرد‏‎ روانشناسی‌‏‎
.ندارد‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ملت‌ها ، ‏‎ و‏‎ اقوام‌‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ تاریخ‌ ، ‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ولی‌‏‎ بوده‌اند‏‎ خونین‌‏‎ تهاجم‌های‌‏‎ مورد‏‎ ایرانیان‌ ، ‏‎
و‏‎ جزع‌‏‎ از‏‎ اندکی‌‏‎ اثر‏‎ آنها‏‎ ملی‌‏‎ و‏‎ قومی‌‏‎ روانشناسی‌‏‎
ما‏‎ روانشناسی‌‏‎ در‏‎ ‏‏،‏‎"مثلا‏‎.یافت‌‏‎ می‌توان‌‏‎ مظلوم‌نمایی‌‏‎
تهاجم‌های‌‏‎ از‏‎ که‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ تفاخر‏‎ این‌‏‎ همیشه‌‏‎ ایرانیان‌‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ ملت‌ها ، ‏‎ سایر‏‎.آمده‌ایم‌‏‎ بیرون‌‏‎ سربلند‏‎ خارجی‌‏‎ سخت‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ برعکس‌ ، ‏‎ یهودیان‌ ، ‏‎ ولی‌‏‎.چنین‌اند‏‎ نیز‏‎ شرقی‌ ، ‏‎ و‏‎ غربی‌‏‎
.می‌سازند‏‎ کوه‌‏‎ کاه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ می‌کنند‏‎ برجسته‌‏‎ را‏‎ مظلومیت‌‏‎ عنصر‏‎
گرفته‌‏‎ شکل‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ همین‌‏‎ براساس‌‏‎ گفتم‌‏‎ که‌‏‎ اسطوره‌ای‌‏‎ شش‌‏‎
رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بنیان‌‏‎ در‏‎ اسطوره‌ها‏‎ این‌‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ بر‏‎ که‌‏‎ دارید‏‎ توجه‌‏‎ البته‌‏‎.دارد‏‎ قرار‏‎ یهود‏‎
منظورم‌‏‎ یعنی‌‏‎ می‌کنم‌‏‎ تاکید‏‎ غرب‏‎ رسمی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ و‏‎ یهود‏‎
منظورم‌‏‎ ;نیست‌‏‎ غربی‌‏‎ یا‏‎ یهودی‌‏‎ مستقل‌‏‎ محققین‌‏‎ و‏‎ مورخین‌‏‎
.است‌‏‎ غربی‌‏‎ یا‏‎ یهودی‌‏‎ تاریخنگاری‌‏‎ رسمی‌‏‎ قالبهای‌‏‎ و‏‎ الگوها‏‎
آمد، باید گفت :‏‎ به‌وجود‏‎ چگونه‌‏‎ یهودیان‌‏‎ در‏‎ خاص‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ این‌‏‎ اینکه
که‌‏‎ گرفت‌‏‎ شکل‌‏‎ طولانی‌‏‎ فرآیند‏‎ یک‌‏‎ در‏‎ روانشناسی‌‏‎ این‌‏‌‏‎
نکته‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ باید‏‎.می‌شود‏‎ شروع‌‏‎ میلادی‌‏‎ اولیه‌‏‎ قرون‌‏‎ از‏‎
سایر‏‎ برخلاف‌‏‎ یهودیان‌ ، ‏‎ که‌‏‎ باشیم‌‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ مهم‌‏‎ بسیار‏‎
از‏‎ و‏‎ نیستند‏‎ مقید‏‎ معین‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ سرزمین‌‏‎ یک‌‏‎ به‌‏‎ انسانی‌ ، ‏‎ جوامع‌‏‎
در‏‎ کوچ‌نشینی‌‏‎ زندگی‌‏‎ نوعی‌‏‎ امروز‏‎ تابه‌‏‎ میلادی‌‏‎ اولیه‌‏‎ قرون‌‏‎
"کاملا‏‎ معیشت‌‏‎ و‏‎ زیست‌‏‎ الگوی‌‏‎ این‌‏‎.داشته‌اند‏‎ جهانی‌‏‎ پهنه‌‏‎
آنها‏‎ یعنی‌‏‎.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ کار‏‎ در‏‎ اجبار‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ انتخابی‌‏‎
و‏‎ کردند‏‎ رها‏‎ را‏‎ فلسطین‌‏‎ سرزمین‌‏‎ اولیه‌شان‌ ، ‏‎ موطن‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎
درحالی‌‏‎ بازنگشتند‏‎ سرزمین‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ قرن‌ها‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ داوطلبانه‌‏‎
کامل‌‏‎ به‌طور‏‎ که‌‏‎ بود‏‎ آنها‏‎ دراختیار‏‎ فراوانی‌‏‎ فرصت‌های‌‏‎ که‌‏‎
.شوند‏‎ ساکن‌‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ناسی‌‏‎ یوسف‌‏‎ نفوذ‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شانزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎
مقتدر‏‎ بسیار‏‎ ناسی‌‏‎ یوسف‌‏‎ این‌‏‎.عثمانی‌‏‎ سلطان‌‏‎ دوم‌‏‎ سلیم‌‏‎ دربار‏‎
جزیره‌‏‎ که‌‏‎ داشت‌‏‎ ارادت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ آنقدر‏‎ سلیم‌‏‎ سلطان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
را‏‎ اژه‌‏‎ دریای‌‏‎ جزایر‏‎ بزرگترین‌‏‎ از‏‎ دیگر‏‎ جزیره‌‏‎ و 12‏‎ ناکسوس‌‏‎
یوسف‌‏‎ آیا‏‎نداشت‌‏‎ اهمیتی‌‏‎ فلسطین‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎بخشید‏‎ وی‌‏‎ به‌‏‎
فلسطین‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ پردرآمد‏‎ و‏‎ غنی‌‏‎ جزایر‏‎ به‌جای‌‏‎ نمی‌توانست‌‏‎ ناسی‌‏‎
"قطعا‏‎ دهد؟‏‎ سکنی‌‏‎ سرزمین‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ و‏‎ بخواهد‏‎ را‏‎
زمان‌‏‎ آن‌‏‎ یهودیان‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ این‌‏‎ واقعیت‌‏‎ ولی‌‏‎.می‌توانست‌‏‎
بنادر‏‎ هیچگاه‌‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ سکونت‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌ای‌‏‎
و‏‎ آمستردام‌‏‎ و‏‎ لیسبون‌‏‎ و‏‎ آنتورپ‌‏‎ مانند‏‎ زرخیزی‌‏‎ و‏‎ پررونق‌‏‎
رها‏‎ را‏‎ غیره‌‏‎ و‏‎ هرمز‏‎ و‏‎ فارس‌‏‎ و‏‎ قسطنطنیه‌‏‎ و‏‎ ازمیر‏‎ و‏‎ سالونیک‌‏‎
امروزه‌‏‎ امر‏‎ این‌‏‎.نمی‌رفتند‏‎ "موعود‏‎ ارض‌‏‎" به‌‏‎ و‏‎ نمی‌کردند‏‎
یهودی‌ ، ‏‎ زرسالار‏‎ و‏‎ ثروتمند‏‎ خاندان‌های‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صادق‌‏‎ نیز‏‎
و‏‎ سیاسی‌‏‎ پایگاه‌‏‎ یک‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تنها‏‎ را‏‎ اسرائیل‌‏‎ دولت‌‏‎
جهانی‌‏‎ و‏‎ منطقه‌ای‌‏‎ تشنج‌‏‎ ایجاد‏‎ کانون‌‏‎ یک‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
و‏‎ تسلیحاتی‌‏‎ صنایع‌‏‎ بازار‏‎ همیشه‌‏‎ آن‌‏‎ ازطریق‌‏‎ تا‏‎ می‌خواهند‏‎
زندگی‌‏‎ و‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ نه‌به‌عنوان‌‏‎ باشد ، ‏‎ پرمشتری‌‏‎ آنها‏‎ نظامی‌‏‎
جزایر‏‎ در‏‎ افسانه‌ای‌شان‌‏‎ و‏‎ مجلل‌‏‎ کاخ‌های‌‏‎ هیچگاه‌‏‎ آنها‏‎.خود‏‎
فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمی‌کنند‏‎ رها‏‎ را‏‎ آرام‌‏‎ اقیانوس‌‏‎ خصوصی‌‏‎
بزرگترین‌‏‎ روچیلد‏‎ ادموند‏‎ بارون‌‏‎ که‌‏‎ می‌دانید‏نمی‌روند‏‎
و‏‎ کرد‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ استقرار‏‎ برای‌‏‎ را‏‎ سرمایه‌گذاری‌‏‎
ارض‌‏‎ پدر‏‎" به‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ زیاد‏‎ آنقدر‏‎ ماجرا‏‎ این‌‏‎ در‏‎ او‏‎ سهم‌‏‎
تنها‏‎ طولانی‌اش‌‏‎ عمر‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ او‏‎ ولی‌‏‎.دارد‏‎ شهرت‌‏‎ "اسرائیل‌‏‎
از‏‎ کمتر‏‎ هم‌‏‎ سفرها‏‎ این‌‏‎ در‏‎ و‏‎ کرد‏‎ سفر‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ بود ، ‏‎ کمال‌‏‎ و‏‎ تمام‌‏‎ کاخ‌‏‎ یک‌‏‎ که‌‏‎ مجللش‌ ، ‏‎ کشتی‌‏‎ عرشه‌‏‎
را‏‎ فلسطین‌‏‎ ساکن‌‏‎ یهودیان‌‏‎ با‏‎ او‏‎ ملاقات‌‏‎ سفرها ، ‏‎ این‌‏‎ در‏‎
.کرده‌اند‏‎ توصیف‌‏‎ رعایایش‌‏‎ با‏‎ پادشاه‌‏‎ یک‌‏‎ ملاقات‌‏‎ مانند‏‎
را‏‎ فلسطین‌‏‎ یهودیان‌‏‎ سران‌‏‎ روچیلد‏‎ بارون‌‏‎ که‌‏‎ زمانی‌‏‎ می‌گویند‏‎
دیدن‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ کرد ، ‏‎ دعوت‌‏‎ خصوصی‌اش‌‏‎ کشتی‌‏‎ عرشه‌‏‎ به‌‏‎ شام‌‏‎ برای‌‏‎
میان‌‏‎ در‏‎ "جوک‌‏‎" این‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ حیرت‌زده‌‏‎ دریایی‌‏‎ مجلل‌‏‎ کاخ‌‏‎ این‌‏‎
نمی‌خواهی‌‏‎:می‌گوید‏‎ روچیلد‏‎ به‌‏‎ یهودی‌‏‎ یک‌‏‎.یافت‌‏‎ رواج‌‏‎ آنها‏‎
ارض‌‏‎" به‌‏‎ تو‏‎:‎می‌دهد‏‎ جواب‏‎ روچیلد‏‎ بروی‌؟‏‎ "موعود‏‎ ارض‌‏‎" به‌‏‎
آقای‌‏‎ این‌‏می‌مانم‌‏‎ "موعود‏‎ کشتی‌‏‎" در‏‎ من‌‏‎ برو ، ‏‎ "موعود‏‎
یک‌‏‎ صهیونیست‌‏‎":می‌گوید‏‎.دارد‏‎ گویایی‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ جمله‌‏‎ روچیلد‏‎
می‌دهد‏‎ پول‌‏‎ انگلیسی‌‏‎ یهودی‌‏‎ یک‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ امریکایی‌‏‎ یهودی‌‏‎
".برود‏‎ فلسطین‌‏‎ به‌‏‎ لهستانی‌‏‎ یهودی‌‏‎ یک‌‏‎ تا‏‎
ایجاد‏‎ قوم‌‏‎ این‌‏‎ ساختار‏‎ در‏‎ خلاء‏‎ یک‌‏‎ سرزمین‌‏‎ فقدان‌‏‎ "طبعا‏‎
که‌‏‎ خاصی‌‏‎ اساطیری‌‏‎ و‏‎ دینی‌‏‎ مفاهیم‌‏‎ با‏‎ خلاء‏‎ این‌‏‎ و‏‎ می‌کرد‏‎
ساختار‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسیحیایی‌‏‎ رسالت‌‏‎ و‏‎ برگزیدگی‌‏‎ اصل‌‏‎ بر‏‎ مبتنی‌‏‎
عناصر‏‎ این‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مرتفع‌‏‎ معینی‌‏‎ فرقه‌گونه‌‏‎ و‏‎ متمرکز‏‎ سیاسی‌‏‎
اخیر ، ‏‎ سال‌‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نزدیک‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ "یهود‏‎ قوم‌‏‎" که‌‏‎ شد‏‎ سبب‏‎
خود‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ موجودیت‌‏‎ شد ، ‏‎ تبدیل‌‏‎ وطن‌‏‎ جهان‌‏‎ جامعه‌ای‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎
.کند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎
مهم‌‏‎ ارکان‌‏‎ از‏‎ یکی‌‏‎ مظلومیت‌‏‎ افسانه‌‏‎ ترویج‌‏‎ و‏‎ تاریخ‌سازی‌‏‎
می‌شده‌‏‎ سبب‏‎ را‏‎ یهودیان‌‏‎ بقای‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ منحصربفرد‏‎ فرهنگ‌‏‎ این‌‏‎
از‏‎ تازه‌‏‎ مهاجرین‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ میزبان‌‏‎ جوامع‌‏‎ همدلی‌‏‎ و‏‎
عدم‌‏‎ که‌‏‎ کنیم‌‏‎ توجه‌‏‎ باید‏‎ البته‌‏‎.است‌‏‎ می‌کرده‌‏‎ جلب‏‎ رسیده‌‏‎ راه‌‏‎
پهنه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ کوچ‌نشینی‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ سرزمین‌‏‎ به‌‏‎ یهودیان‌‏‎ تعلق‌‏‎
دلیل‌‏‎ همین‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ آنها‏‎ برای‌‏‎ چشمگیری‌‏‎ مزایای‌‏‎ جهانی‌‏‎
ادامه‌‏‎ و‏‎ کردند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ معیشت‌‏‎ و‏‎ زیست‌‏‎ شیوه‌‏‎ این‌‏‎ آنها‏‎
.دادند‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ شاید‏‎ می‌ماندند‏‎ فلسطین‌‏‎ سرزمین‌‏‎ در‏‎ یهودیان‌‏‎ اگر‏‎
دیگر ، ‏‎ کوچک‌‏‎ اقوام‌‏‎ از‏‎ بسیاری‌‏‎ مانند‏‎ طولانی‌ ، ‏‎ تاریخ‌‏‎ این‌‏‎
اهمیت‌‏‎ و‏‎ وزن‌‏‎ هیچگاه‌‏‎ می‌ماندند‏‎ اگر‏‎ "قطعا‏‎ و‏‎ می‌شدند‏‎ مضمحل‌‏‎
ماندند‏‎ فلسطین‌‏‎ در‏‎ (کنعانی‌ها‏‎)‎ فنیقی‌ها‏‎.نمی‌یافتند‏‎ جدی‌‏‎
.نیست‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ اثری‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ تعلق‌‏‎ تاریخ‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ و‏‎
زمان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ صرافان‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎ تجار‏‎ فنیقی‌ها‏‎ درحالی‌که‌‏‎
را‏‎ صرافی‌‏‎ و‏‎ بین‌المللی‌‏‎ تجارت‌‏‎ یهودیان‌‏‎ "واصولا‏‎ بودند‏‎ خود‏‎
عناصر‏‎ بنابراین‌ ، ‏‎.گرفتند‏‎ یاد‏‎ فنیقی‌شان‌‏‎ همسایگان‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دینی‌‏‎ روانشناسی‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌ها‏‎ یعنی‌‏‎ فوق‌ ، ‏‎ سیاسی‌‏‎ و‏‎ فرهنگی‌‏‎
انواع‌‏‎ و‏‎ فرقه‌گونه‌‏‎ و‏‎ متمرکز‏‎ سیاسی‌‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ تاریخی‌‏‎
و‏‎ سیاسی‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ تکاثر‏‎ و‏‎ کسب‏‎ برای‌‏‎ آنها‏‎ خاص‌‏‎ شگردهای‌‏‎
جامعه‌‏‎ تنها‏‎ این‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نیرومندی‌‏‎ بسیار‏‎ عناصر‏‎ اقتصادی‌ ، ‏‎
جهانی‌‏‎ متنفذ‏‎ نیروی‌‏‎ یک‌‏‎ به‌‏‎ قرن‌ها‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وطن‌‏‎ جهان‌‏‎ بشری‌‏‎
.کرد‏‎ تبدیل‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ یهودیان‌‏‎ که‌‏‎ است‌‏‎ خصوصیت‌‏‎ همین‌‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎
زیرا‏‎ می‌شوند‏‎ شناخته‌‏‎ بین‌المللی‌‏‎ بانکداری‌‏‎ بنیانگذاران‌‏‎
یک‌‏‎ مختلف‌‏‎ اعضای‌‏‎ حضور‏‎ دلیل‌‏‎ به‌‏‎ که‌‏‎ بودند‏‎ جماعتی‌‏‎ تنها‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ جهانی‌‏‎ مالی‌‏‎ اعتبار‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎ مراکز‏‎ در‏‎ خاندان‌‏‎
یک‌‏‎ در‏‎ عظیمی‌‏‎ مبالغ‌‏‎ برات‌‏‎ و‏‎ حواله‌‏‎ یک‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ می‌توانستند‏‎
این‌‏‎ بابت‌‏‎ و‏‎ دهند‏‎ قرار‏‎ تاجر‏‎ فلان‌‏‎ دراختیار‏‎ دنیا‏‎ دیگر‏‎ گوشه‌‏‎
نبود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ یهودیان‌‏‎ جز‏‎ دیگر‏‎ هیچ‌کس‌‏‎ از‏‎ که‌‏‎ اقدام‌ ، ‏‎
قرن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ درحالی‌که‌‏‎.کنند‏‎ دریافت‌‏‎ کلانی‌‏‎ حق‌العمل‌‏‎
که‌‏‎ نبود‏‎ ممکن‌‏‎ نیز‏‎ انگلیسی‌‏‎ مقتدر‏‎ لرد‏‎ یک‌‏‎ برای‌‏‎ حتی‌‏‎ نوزدهم‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ "مثلا‏‎ او ، ‏‎ حواله‌‏‎ و‏‎ بنویسد‏‎ یادداشتی‌‏‎ لندن‌‏&lrm

/ 0 نظر / 8 بازدید